Opatrenia COVID 19

OPATRENIA PRI ORGANIZÁCIÍ ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ĽADOVOM HOKEJI COVID19 PRE TRÉNINGOVÝ PROCES, ZÁPASY A TURNAJE

V nadväznosti na začiatok tréningového procesu pred sezónou, blížiace sa konania prípravných zápasov a turnajov na území SR, medzinárodný styk klubov a vzhľadom na aktuálny vývoj situácie pandémie ochorenia COVID19 prijal Slovenský zväz ľadového hokeja, a to bez toho, aby boli akokoľvek dotknuté opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou ochorenia príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, pravidla a opatrenia pre organizovanie športovej činnosti v rámci ľadového hokeja a to pre tréningový proces, prípravné zápasy a turnaje družstiev hokejových klubov - členov SZĽH na území SR a tiež zápasov s družstvami zahraničných klubov, ktoré sú obsiahnuté v tomto informačnom dokumente. Tento dokument je pre členov SZĽH (hráčov) a športových odborníkov podľa SP SZĽH záväzný.

 

!!! PLATNÉ OD PRÍPRAVY NA ĽADOVEJ PLOCHE 17.8.2020 !!!

 

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti Zdravotná komisia a SZĽH nariaďuje:

- hráčom a členom RT (realizačných tímov - tréneri, vedúci družstiev...) prichádzajúcim na tréning alebo prípravný zápas merať teplotu bezdotykovým teplomerom,

- prípravné zápasy vo všetkých kategóriách sa realizujú bez podávania rúk,

- účasť na prípravných zápasoch všetkých kategórií sa realizuje v rozsahu odporúčaní hlavného hygienika SR,

- používanie posilňovne v daný čas len pre skupinu s následnou dezinfekciou posilňovne,

- používanaie spŕch v daný čas len pre skupinu,

- zamedzenie prístupu nepovolaných osôb do bezprostrednej blízkosti hracej plochy, kde by takéto osoby mohli prísť do kontaktu s hráčmi alebo trénermi,

- tréningový proces mládežníckych družstiev prebieha bez prítomnosti verejnosti (bez rodičov, príbuzných...) (jedná sa o priestory tribún a v okolí ľadovej plochy)

- vstup hráčov a RT na štadión ako aj odchod zo zimného štadióna prebieha v ochranných rúškach, rozcvičenie na suchu, tréning na ľade a zápas na ľade bez rúška. V priestoroch, kde sa pohybujú hráči a RT sa v čase tréningu nesmie pohybovať žiadna iná osoba okrem usporiadateľskej služby. To isté platí aj pre zápas.

- na každom prípravnom zápase musí byť prítomná usporiadateľská služba, aby zabezpečila plnenie povinností podľa týchto informácií alebo organizátor - klub vyhlási, že prípravný zápas bude bez divákov,

- vstup a pobyt na mieste podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami,

- počas zápasov sa môžu diváci zdržiavať iba na vyhradenej tribúne,

- počas zápasu je divák povinný prejsť cez usporiadateľskú službu, ktorá skontroluje prekrytie horných dýchacích ciest a taktiež aplikuje rozprašovačom dezinfekciu na ruky. Osoby ktoré odmietnu aplikáciu dezinfekcie na ruky alebo nebudú mať prekryté horné dýchacie cesty je usporiadateľská služba povinná nevpustiť do priestorov zimného štadióna,

- počas zápasov dodržiavať sedenie podľa nariadenia UVZ SR (šachovnicové sedenie - od seba na 2 metre),

- zdravotník alebo lekár, ktorý počas zápasu alebo turnaja poskytuje zdravotnú starostlivosť je povinný ju poskytovať v ochrannom rúšku a ochranných rukaviciach,

- klub je povinný zabezpečiť poučenie všetkých hráčov a trénerov o preventívnych a organizačných predpisoch týkajúcich sa prevencie šírenia ochorenia COVID 19,

- pred vstupom musí organizátor - klub umiestniť piktogram o povinnosti nosenia rúška a dodržiavania vzdialenosti osôb na 2m.

 

V rámci všeobecných pravidiel pre kluby pri organizovaní športovej činnosti (tréningový proces, zápasy a turnaje) je potrebné:

- zabezpečiť aby hráči, členovia RT (realizačných tímov - tréneri, vedúci družstiev...), rozhodcovia a ČMĽP (činovníci mimo ľadovej plochy - lekár, časomerač, hlásateľ, usporiadateľ...) vstupovali do priestorov zimného štadióna v rúškach (s prekrytím horných dýchacích ciest),

- zabezpečiť na viditeľných miestach pri vstupe do priestorov šatní a vo vnútorných priestorov šatní dezinfekciu rúk,

- ustanoviť v rámci každého jednotlivého družstva zodpovednú osobu, ktorá všetkým hráčom a trénerom príslušného družstva zmeria po ich príchode na zimný štadión teplotu bezdotykovým teplomerom,

- zabezpečiť zákaz vstupu nepovolaným osobám do priestorov šatní, chodieb, priestorov realizačného tímu a šatní rozhodcov,

- zabezpečiť, aby sa na tréningovej alebo zápasovej činnosti zúčastnili iba hráči bez príznakov respiračných ochorení,

- minimalizovať kontakt medzi hráčmi jednotlivých družstiev,

- zabezpečiť pravidelné vetranie šatní,

- zabezpečiť pravidelné upratovanie a dezinfekciu šatní a sociálnych zariadení,

- zabezpečiť v rámci možnosti otváranie dverí tak, aby neboli používané kľučky / madlá, pokiaľ to nieje možné zabezpečiť, tak sa musí vykonávať ich častá dezinfekcia,

- zabezpečenie hráča a trénera - vybavenie pre jeho športovú činnosť (fľaša na pitie, uterák...),

- zabezpečiť čistenie a pranie bielizne.

 

Postup pri príznakoch ochorenia a PCR test

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná telefonicky kontaktovať trénera družstva, manažéra klubu alebo klubového lekára,

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná izolovať sa v zmysle proti-epidemiologickým opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia medzi rodinných príslušníkov, resp. členov družstva klubu,

- osoba majúca príznaky ochorenia je povinná zdržať sa akýchkoľvek namáhavých telesných cvičení,

- osoba ktorá mala príznaky ochorenia sa ku športovej činnosti môže vrátiť po odznení všetkých symptómov, vždy na základe súhlasu lekára,

- osoba s pozitívnym PCR testom je okamžite izolovaná v domácom prostredí, svoj zdravotný stav bezodkladne konzultuje s lekárom a o pozitívnom teste hneď informuje klub,

- osoba s pozitívnym PCR testom upovedomí príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ),

- klub bezodkladne ako sa dozvie informáciu o pozitívnom hráčovi alebo členovi RT upovedomí príslušný riadiaci orgán súťaže o osobe s pozitívnym PCR testom,

- pravidlá karantény a proces návratu pozitívne testovanej osoby na ochorenie späť ku športovej činnosti sa riadia podľa pokynov príslušného RÚVZ.

 

Zhrnutie pre hráčov v kategóriách (6, 5, 4, 3, 2, 1):

- hráč pri vstupe na zimný štadión na zápasový alebo tréningový proces musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, to isté platí aj pri východe zo zimného štadióna (v šatni si hráč môže rúško dať dole) počas športovej činnosti rúško nieje potrebné,

- pred vstupom do priestorov šatní si každý hráč na ruky aplikuje dezinfekciu, 

- pred vstupom do priestorov šatní bude každému hráčovi, trénerom zmeraná telesná teplota,

- každý hráč vo vekových kategóriách (6, 5, 4, 3) má mať už na prvom tréningu na ľade: vlastný uterák, ribano, fľašu s vodou označenú svojim menom a priezviskom, šľapky, šampón (sprchový gél), oblečenie a obuv na suchý tréning. (bude to kontrolovať tréner alebo vedúci družstva pred prvým tréningom na ľade)

- dbať na častejšie pranie (uteráky, veci na suchý tréning)

PRED NÁSTUPOM NA PRVÝ TRÉNING NA ĹADE JE POTREBNÉ ODOVZDAŤ PODPÍSANÉ ĆESTNÉ PREHLÁSENIE MANAŽÉRKE OSOBNE ALEBO EMAILOM!!! BEZ TOHO DIEŤA NEBUDE PUSTENÉ NA ĽAD!

 

Zhrnutie pre RT - realizačné tímy a vedenie klubu

- člen RT (realizačného tímu - tréner, vedúci družstva...) pri vstupe na zimný štadión musí mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, to isté platí aj pri východe zo zimného štadióna (v šatni si člen RT môže dať rúško dole) 

- pred vstupom do priestorov šatní bude každému trénerovi zmeraná telesná teplota,

- pred vstupom do priestorov šatní si každý člen RT na ruky aplikuje dezinfekciu,

- člen RT dbá na poriadok v šatni, vetranie, a dodržiavanie všetkých nariadení čo sa týka hráčov.

 

Zhrnutie pre rodičov hráčov v kategóriách (6, 5, 4, 3, 2, 1):

- prísny zákaz vstupu do priestorov šatní, chodieb, striedačiek a tribún počas tréningového procesu,

- vstup na zápas bude iba s prekrytím horných dýchacích ciest a aplikácií dezinfekcie na ruky. Celý tento priebeh bude prechádzať cez usporiadateľa stretnutia,

- počas zápasu nebude možné ísť do priestorov v okolí ľadovej plochy a ani do priestorov chodieb a striedačiek.

 

Celý priestor ľadovej plochy a tribún je monitorovaný, preto prosíme o rešpektovanie týchto opatrení a nariadení. Prevádzkovateľom kamerového systému je Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý kontroluje a monitoruje priebeh tréningového a zápasového procesu.

 

Pokiaľ nebol hráč / člen RT v kategórií 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 0 testovaný, tak je povinný pred prvým zrazom tréningu na ľade, prípravným zápasom alebo turnajom odovzdať manažérovi čestné prehlásenie (tlačivo na stiahnutie na konci dokumentu) ku COVID 19, v prípade prerušenia športovej činnosti je na najbližší zraz povinnosť priniesť nové čestné prehlásenie (u hráčov do 18 rokov podpisuje zákonný zástupca). V prípade, že hráč / člen RT bol v posledných 14 dňoch pred predložením čestného prehlásenia v zahraničí, odporúča sa 5-dňová karanténa so sledovaním zdravotného stavu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu v tomto období sa odporúča testovanie. 

 

Dodržiavanie uvedených opatrení môže napomôcť zabrániť šíreniu ochorenia a tým prispieť k riadnemu priebehu klubových tréningov, prípravných zápasov, turnajov v kontexte prípravy pred začiatkom majstrovských súťaží SZĽH

Ďakujeme za rešpektovanie.

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE K STIAHNUTIU